Η «φωναχτή σκέψη» στην επίλυση μίας μαθηματικής άσκησης δεν είναι για όλα τα παιδιά μία εύκολη διαδικασία. Ειδικότερα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά διστάζουν ή δεν απαντούν, όταν τους ζητείται να περιγράψουν τα βήματα που ακολούθησαν για να δώσουν μία απάντηση.


Η φωναχτή σκέψη απαιτεί από το παιδί να περιγράψει αναλυτικά:
  • τα βήματά του σε ένα αριθμητικό ή λεκτικό πρόβλημα,
  • τις αποφάσεις που παίρνει ώστε να το λύσει και τον λόγο για τον οποίον πήρε αυτές τις αποφάσεις.
Τα οφέλη της στρατηγικής είναι πολλαπλά. Παιδιά που λεκτικοποιούν τη σκέψη τους είναι πιο εύκολο:
  • να αποσαφηνίσουν τις ιδέες τους,
  • να συνειδητοποιήσουν τα στοιχεία εκείνα που κατανοούν περισσότερο από άλλα, καθώς κάθε φορά επικεντρώνονται σε μεμονωμένα βήματα ενός προβλήματος,
  • να μάθουν μέσα από τη φωναχτή σκέψη των συμμαθητών τους.
Επιπλέον, η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί καλύτερα την πρόοδο και την πορεία σκέψης του παιδιού, όταν έχει πρόσβαση στον τρόπο σκέψης του παιδιού.

Βασικά στοιχεία της φωναχτής σκέψης:
  1. Το παιδί εστιάζει σε ένα βήμα τη φορά.
  2. Το παιδί μιλάει για:
−  Οτιδήποτε παρατηρεί (π.χ. βλέπω ότι οι παρονομαστές των κλασμάτων είναι ίδιοι, άρα...)

−  Κάθε απόφαση που παίρνει (π.χ. ...άρα τα κλάσματα είναι ομώνυμα και γι αυτό αρκεί να προσθέσω μόνο τους αριθμητές).

−  Τον λόγο που πήρε αυτήν την απόφαση.

 
Προσαρμογή από  http://powerupwhatworks.org/strategy-guide/thinking-aloud