Για να αντιμετωπίσουμε τα φωνολογικά και ετυμολογικά λάθη που πολύ συχνά συναντάμε στα γραπτά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, προτείνονται οι παρακάτω μέθοδοι:

 • Διδασκαλία συνδυασμού ήχων – γραμμάτων. Πρόκειται για την παραδοσιακή μέθοδο που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τους εκπαιδευτικούς.
 • Διδασκαλία λεξιλογίου. Γραφικές αναπαραστάσεις σχετικές με την ορθογραφία και το λεξιλόγιο: Στο κέντρο τους γράφεται η ρίζα μίας λέξης και γύρω γύρω γράφονται επιθέματα ή προθέματα ώστε να προκύψουν έτσι νέες λέξεις.
 • Καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης
 • Εικονογραφική μέθοδος. Το γράμμα της λέξης που διδάσκεται ζωγραφίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανακαλείται εύκολα. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η οπτική αντίληψη και δημιουργείται ισχυρή μνημονική σύνδεση μεταξύ εικόνας και μορφής της λέξης.
 • Πολυαισθητηριακή μέθοδος Fernald.
  • Οι μαθητές ιχνηλατούν τη λέξη ενώ την επαναλαμβάνουν φωναχτά.
  • Γράφουν τη λέξη, ενώ παράλληλα την προφέρουν.
  • Εάν την γράψουν σωστά, μπαίνει στο «κουτί των λέξεων» και τη χρησιμοποιούν με τις υπόλοιπες σωστές σε ένα κείμενο. Εάν όχι, επαναλαμβάνουν τη διαδικασία
 • Πολυαισθητηριακή μέθοδος Gillingham.
  • Οι μαθητές ξεκινούν με λέξεις στις οποίες υπάρχει αντιστοιχία γραφημάτων – φωνημάτων.
  • Εξασκούνται στην ορθογραφία τους.
  • Περνούν σε πιο περίπλοκες λέξεις που ομαδοποιούνται ανάλογα με το συνδυασμό των γραφημάτων που ακολουθούν.
  • Γράφουν προτάσεις και ιστορίες με τις λέξεις που έμαθαν.
 • Καθοδηγούμενη  διδασκαλία βασισμένη σε κανόνες. Διδάσκονται οι κανόνες και σταδιακά γενικεύονται σε άγνωστες λέξεις.
 • Μέθοδοι μίμησης, όπου δηλαδή ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως πρότυπο.
 • Χρονική καθυστέρηση. Ο εκπαιδευτικός διορθώνει αρχικά το μαθητή, αμέσως μόλις κάνει λάθος. Αφού τον διορθώσει λίγες φορές, αρχίζει να καθυστερεί χρονικά τη διόρθωση, προκειμένου ο μαθητής να σκεφτεί περισσότερο και να διορθώσει μόνος του τα λάθη.
 • Πάγιες και μεταβαλλόμενες λίστες λέξεων. Πρόκειται για λίστες άγνωστων λέξεων που τα παιδιά καλούνται να μάθουν μέσα στην εβδομάδα. Στο τέλος αυτής, γίνεται έλεγχος των λέξεων που έμαθαν. Οι λίστες μπορεί να είναι και μεταβαλλόμενες: όταν το παιδί μάθει μία ή δύο λέξεις, αφαιρούνται από τη λίστα και τη θέση τους παίρνουν άλλες άγνωστες.
 • Αντίγραψε – κάλυψε – σύγκρινε. Πρόκειται για μία τεχνική κατά την οποία οι μαθητές:
  • Αντιγράφουν από τον πίνακα ή το βιβλίο μία λέξη σε ένα χαρτί
  • Καλύπτουν ή διπλώνουν το πρωτότυπο
  • Ξαναγράφουν από κάτω τη λέξη
  • Συγκρίνουν και διορθώνουν αν χρειαστεί
 • Χρήση λεξικού ή Η/Υ. Υπάρχουν στο εμπόριο λογισμικά προγράμματα που αναφέρονται γενικά στη διδασκαλία της γλώσσας, με δραστηριότητες που καλλιεργούν την ορθογραφία. Τα προγράμματα αυτά διευκολύνουν τη μάθηση του παιδιού, καθώς το παιδί μαθαίνει έχοντας περισσότερη αυτονομία.
 • Μεταγνωστικές στρατηγικές ελέγχου της ορθογραφικής επίδοσης. Καλλιεργείται η στοχοθεσία, η αυτοπαρακολούθηση, η αυτοκαθοδήγηση και η αυτοενίσχυση .