Δοκιμασία Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης - ΔΑΔΑ

Η ΔΑΔΑ είναι μια σύγχρονη, σταθμισμένη και πλήρης δοκιμασία αξιολόγησης των δεξιοτήτων ανάγνωσης. Αναπτύχθηκε με βάση την ελληνική γλώσσα και αξιοποιεί τρεις παραμέτρους που παραδοσιακά περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση της ανάγνωσης: την αναγνωστική αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια και την αναγνωστική κατανόηση.

Βασικός σκοπός της ανάπτυξης και της στάθμισης της Δοκιμασίας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης είναι η έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης στην ελληνική γλώσσα, μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στη βασική υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η ΔΑΔΑ διαθέτει καλή δομική, διακριτική, συγχρονική και συγκλίνουσα εγκυρότητα, ώστε να μπορεί να αξιολογεί με ακρίβεια την αναγνωστική επίδοση μαθητών που φοιτούν στις τάξεις από την Α΄ δημοτικού έως και τη Γ΄ γυμνασίου. Κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ακρίβεια τόσο για την αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης συνολικά, όσο και για την αξιολόγηση των επιμέρους αναγνωστικών δεξιοτήτων. Η ΔΑΔΑ επιδεικνύει επίσης υψηλή αξιοπιστία, καθώς και υψηλή εσωτερική συνοχή τόσο στο σύνολό της, όσο και στις επιμέρους δοκιμασίες της.

Η Δοκιμασία Αξιολόγησης Αναγνωστικών Δεξιοτήτων (ΔΑΔΑ) προτείνεται για:

 • την έγκαιρη ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών πριν το τέλος της Α΄ τάξης δημοτικού
 • τη συνδρομή στη διαγνωστική εκτίμηση των Ειδικών Αναγνωστικών Δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας
 • την αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης για όλες τις τάξεις του δημοτικού και του γυμνάσιου
 • τη διακριτή αξιολόγηση τριών βασικών παραμέτρων της αναγνωστικής επίδοσης: αποκωδικοποίηση, ευχέρεια και αναγνωστική κατανόηση
 • την ποιοτική καταγραφή και ανάλυση των λαθών καθώς και συνολικά της αναγνωστικής συμπεριφοράς.

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα και τις σταθμισμένες επιδόσεις των παιδιών είναι εύκολη και άμεση καθώς δίνεται αυτόματα, με τη χρήση εφαρμογής. Έτσι, με την απλή εισαγωγή των πραγματικών τιμών στην εφαρμογή «Αυτόματος Υπολογισμός», δίνεται πρόσβαση σε:

 • αναλυτική επίδοση σε κάθε υποδοκιμασία της αποκωδικοποίησης
 • συνολική επίδοση στην αποκωδικοποίηση
 • επίδοση στην αναγνωστική ευχέρεια
 • επίδοση στην αναγνωστική κατανόηση
 • συνολική επίδοση ΔΑΔΑ
 • συμπληρωμένη με τα παραπάνω στοιχεία Έκθεση Αξιολόγησης, σε αρχείο εκτύπωσης

Για την αγορά και χορήγηση της ΔΑΔΑ απαιτείται η παρακολούθηση του σεμιναρίου «Εκπαίδευση στη σταθμισμένη δοκιμασία ΔΑΔΑ».
Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όσους/όσες εμπλέκονται στην αξιολόγηση της ανάγνωσης και των αναγνωστικών δυσκολιών και επιθυμούν να πιστοποιηθούν στη χορήγηση της δοκιμασίας.

Ειδικότερα κάθε πακέτο ΔΑΔΑ περιλαμβάνει:

 • Εκπαίδευση στη χορήγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ΔΑΔΑ,
 • Αγορά υλικού ΔΑΔΑ (Οδηγός Αξιολόγησης, Υλικό αξιολόγησης, Αντίτυπα του Εντύπου καταγραφής)
 • Ένταξη στη λίστα των πιστοποιημένων αξιολογητών και προβολή στην ιστοσελίδα www.dada-test.com,
 • Άδειες χρήσης «Αυτόματου Υπολογισμού» (εφαρμογή αυτόματης εξαγωγής σταθμισμένων αποτελεσμάτων),
 • Δυνατότητα αγοράς επιπλέον αδειών πρόσβασης σε προνομιακές τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα 

www.dada-test.com