Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

Εάν ανησυχείτε ή έχετε διαπιστώσει ότι το παιδί σας αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθησή του, μπορούμε εύκολα και γρήγορα να προχωρήσουμε σε μία ασφαλή αρχική εκτίμηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών.

Πρόκειται για μια σύντομη διαδικασία, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να λύσετε απορίες σχετικά με τις ανάγκες και τις δυσκολίες του παιδιού σας και να λάβετε κατάλληλες συμβουλές. Μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με εσάς και αξιολόγηση της επίδοσης του παιδιού, με βάση ατομικές του εργασίες. Δεν απαιτείται η παρουσία του παιδιού.

Περιγράφουμε τα πορίσματα της εκτίμησης σε μία σύντομη έκθεση και επικοινωνούμε μαζί σας για να σας δώσουμε εξατομικευμένες συμβουλές.


​Για ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την Φόρμα Αιτήματος.

 Φορμα Αιτηματος

Εάν σας ενδιαφέρει μια λεπτομερής και σε βάθος αξιολόγηση των μαθησιακών δεξιοτήτων του παιδιού μπορείτε να ζητήσετε μια αναλυτική εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πρόκειται για μια αναλυτική διερεύνηση των δυσκολιών αλλά και των δεξιοτήτων του παιδιού.

  • Δίνουμε έμφαση στη γλώσσα και στα μαθηματικά και αξιολογούμε το μαθησιακό τύπο του παιδιού σας.
  • Μπορεί να γίνει είτε με τη φυσική σας παρουσία είτε διαδικτυακά. 


Η διαδικασία τη αξιολόγησης ξεκινάει με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από εσάς και την επικοινωνία μαζί σας για διευκρινήσεις και επιπλέον πληροφορίες. Προχωράμε στην πλήρη αξιολόγηση των μαθησιακών δεξιοτήτων με τυπικές και άτυπες ελληνικές δοκιμασίες (tests) και σας ενημερώνουμε προφορικά για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (σε διάστημα 3 ημερών). Στη συνέχεια, σας αποστέλλουμε μια αναλυτική έκθεση πορισμάτων και εξατομικευμένων προτάσεων υποστήριξης (σε διάστημα 10 ημερών).

Για ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την Φόρμα Αιτήματος.

 Φορμα Αιτηματος

Είναι η μόνη διαδικασία, που μπορεί να σας διαβεβαιώσει για την ύπαρξη και το είδος των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών.

Πραγματοποιούμε μία σφαιρική και σε βάθος αξιολόγηση όλων των παραγόντων που συνδέονται με την εμφάνιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία διαφόρων επιστημόνων (ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός, εκπαιδευτικός τυπικής εκπαίδευσης, λογοπεδικός, κοινωνικός λειτουργός). Η διεπιστημονική συνεργασία εξασφαλίζει απολύτως την εγκυρότητα και την πληρότητα της διάγνωσης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια:

  • Στο πρώτο στάδιο, συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο, φροντίζετε ο εκπαιδευτικός του παιδιού να συμπληρώσει ένα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο και επικοινωνούμε προφορικά για τυχόν απορίες και επιπλέον πληροφορίες.
  • Στο δεύτερο στάδιο, διενεργούμε πλήρη αξιολόγηση με τη χρήση τυπικών και άτυπων ελληνικών δοκιμασιών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση του νοητικού επιπέδου του παιδιού.
  • Στο τρίτο στάδιο, σας ενημερώνουμε προφορικά για τα αποτελέσματα (σε διάστημα 1 εβδομάδας) και στη συνέχεια, σας στέλνουμε πλήρη διαγνωστική έκθεση με εξατομικευμένες προτάσεις υποστήριξης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό (σε διάστημα 2 εβδομάδων).

Για ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την Φόρμα Αιτήματος.

 Φορμα Αιτηματος